top of page
TERUG1
HUISARTSENPOST

HUISARTSENPOST

Spoedgevallen:

Tijdens de praktijkuren: ATTENTIE Het 06-nummer is komen te vervallen. Voor spoed belt u 073-72 000 72

Buiten de praktijkuren: 088-876 50 50 LET OP Nieuw telefoonnummer (Huisartsenpost HAP)

Henri Dunantstraat 1 te Den Bosch.

(na 17.00 uur 's avonds, 's nachts en in het weekend).

 

THUISARTS.NL

THUISARTS.NL

Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte: • bij vragen en klachten thuis; • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts. Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen. 

 

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de aan de links gekoppelde websites.

 

AGRESSIE PROTOCOL

AGRESSIE PROTOCOL

Agressie en geweld...

dat pikken we niet

Geweld en agressie tegen onze medewerkers tolereren wij niet! We zijn er voor ú en om u te helpen en verlangen dan ook een normale en gepaste houding jegens onze medewerkers. 

Wij volgen hierbij het beleid Veiligezorg®. Dit beleid wordt in heel Nederland toegepast. Zo ondernemen wij direct actie tegen alle vormen van agressie en geweld. Dit doen wij, naast een officiële waarschuwing, door het uitdelen van een gele of rode kaart. 

 

Gele kaart 

Als er sprake is van verbale of non-verbale agressie (schelden, schreeuwen, vernederen, onheus bejegenen, treiteren of pesten) krijgt de veroorzaker binnen een week een officiële waarschuwing van ons die gelijk staat aan een gele kaart. 

Gevolgen voor de veroorzaker 

Deze officiële waarschuwing blijft altijd van kracht. Wanneer de veroorzaker in herhaling valt, wordt hem/ haar een tweede gele kaart (officiële waarschuwing) gegeven en dit is tevens de laatste waarschuwing. Hierna volgt bij herhaling de rode kaart. Hierbij wordt hem of haar de toegang tot onze praktijk ontzegd en dient de veroorzaker zélf op zoek te gaan naar een andere huisarts. Onze praktijk zal hierin NIET bemiddelen. 

 

Rode kaart 

Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag volgt onmiddellijk een rode kaart en dus een praktijkverbod. We doen indien nodig ook aangifte bij de politie. 
Hiervan is sprake bij: 

 • Persoonsgerichte bedreiging (bedreiging met de dood of de opmerking ‘Ik weet je te vinden/ Ik wacht je op/ ik weet waar je woont’, stalken, chanteren, dreigbrieven, dreigmails of intimidatie). 

 • Fysieke agressie (gericht gooien van een voorwerp, slaan, schoppen of vastpakken). 

 • Het reeds hebben van twee gele kaarten. 

 

Gevolgen voor de veroorzaker 

De veroorzaker wordt per direct toegang tot de praktijk ontzegd en is niet meer welkom in onze praktijk. Het toegangsverbod staat genoteerd in het patiëntendossier, zodat hij of zij geen afspraak meer kan krijgen. De veroorzaker moet vervolgens zelf op zoek naar een andere behandelaar. Wij bemiddelen hier niet in. 

 

Aangifte bij de politie 

Wij kunnen zelfs officieel aangifte doen bij de politie. Er wordt dan een proces verbaal opgemaakt en de aangifte komt voor de rechter. Dat kan betekenen dat de veroorzaker een strafblad krijgt. 

Heeft de veroorzaker een praktijkverbod, maar betreedt hij of zij alsnog de praktijk, dan wordt de politie ingeschakeld. 

 

Ontstaan van schade 

Als ten gevolge van een agressie-incident directe of indirecte schade ontstaat, stellen wij de veroorzaker hiervoor aansprakelijk.

AVG

AVG

PRIVACYVERKLARING

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartspraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De huisartspraktijk

In onze huisartspraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te

kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting

(bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartspraktijk

De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

* voor zorgverlening;

* voor doelmatig beheer en beleid;

* voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren dooruw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 • Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan de huisarts of één van de medewerkers. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken.

Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelend arts).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelend arts).

 

Uitwisseling gegevens

De praktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk.

Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naaraanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe arts/zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe arts/zorgverlener op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude arts/zorgverlener het dossier overdraagt aan uw nieuwe arts/zorgverlener.

De oude arts/zorgverlener doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude arts/zorgverlener heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe arts/zorgverlener.

Uw medisch dossier wordt dan door uw arts/zorgverlener via een beveiligde elektronische overdracht en via beveiligde internetverbinding, dan wel persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens

delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts/zorgverlener hierover graag met u in gesprek.

 

 

bottom of page